fbpx

REKRUTACJA

l
Serwis Rekrutacyjny

REKRUTACJA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM


Specjalności:


– Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe


– Materiały nanoelektroniki


– Technologie materiałów lotniczych


– Nieniszczące metody badań materiałów

 


Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii jest jednostką w strukturze działającą wewnątrz Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzącą kierunek Inżynieria Materiałowa.

Więcej informacji poniżej strony

Inżynieria Materiałowa
Specjalność: Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe

Inżynieria Materiałowa
Specjalność: Materiały nanoelektroniki

Inżynieria Materiałowa
Specjalność: Technologie materiałów lotniczych

Inżynieria Materiałowa
Specjalność: Nieniszczące metody badań materiałów

Inżynieria materiałowa

W naszym wydaniu to:

 • Dostęp do technologii półprzewodnikowych oraz urządzeń prototypowych takich jak: detektory zakresu widzialnego, detektory podczernieni, matryce detektorów, urządzenia aktywne optycznie, współczesne urządzenia testowania i analizy
 • Dostęp do technologii wytwarzania, procesingu i testowania w produkcji urządzeń optoelektronicznych na każdym etapie wytwarzania i prototypowania
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi symulacji
 • Dostęp do zaawansowanych laboratoriów B+R
 • Szansa na staże w jednostkach partnerskich w całym kraju
 • Szansa na wymianę akademicką z Instytucjami zagranicznymi
 • Szansa na współpracę z Nami w ramach realizowanych projektów B+R oraz projektów aplikacyjnych realizowanych z partnerami przemysłowymi
 • Szansa na pracę z zaprzyjaźnionymi instytucjami B+R,  podmiotami z rozwiniętą infrastrukturą laboratoryjną oraz doświadczeniem komercjalizacyjnym

Technologia półprzewodnikowa w obecnych czasach to: kamery termowizyjne, czujniki, detektory, lasery, analizatory, wszystko to co otacza nas i nasze środowisko. Rozwój sieci 5G tworzy możliwości przed wszystkim na nowe usługi które wykorzystują nowoczesne technologie wytwarzania jakie mamy wraz z możliwościami aplikacyjnymi jakie dają urządzenia oparte na tych technologiach.

Daj sobie szansę! Doświadczenie i wiedza nabyte u nas pozwolą Ci swobodnie poruszać się w świecie współczesnych technologii  w różnej roli, od pracownika laboratorium poprzez udział w zespołach projektowych realizujących pionierskie zadania aż po działania naukowe otwierające nowe kierunki i możliwości rozwoju.

Dzisiaj tutaj wśród młodej i doświadczonej kadry naukowej CDNMiN oferujemy naszym studentom dostęp do technologii zapewniającej pewność w pracy i zatrudnieniu na kolejne dekady, wszystko w oparciu o laboratoria technologiczne wytwarzania i testowania nowoczesnych materiałów na Inżynierii Materiałowej w zakresie nanotechnologii.

Kierunek – inżynieria materiałowa

Poziom – I stopnia (inżynierskie)

Forma – stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Data rejestracji elektronicznej: od  23.08.2021  do  16.09.2021 

 

Harmonogram
Rejestracja od  23 sierpnia 2021
Ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat 16 września 2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

 21 września 2021 r. od godziny 14:00

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych 

od 22 do 24 września 2021 r.

 

Wytyczne

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka lub chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata –  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Wykaz wymaganych dokumentów

 

Kandydat na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
 • poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

a) jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN(Link do innej strony) (świadectwo) – 
w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie,

b) dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
 • oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);
 • inne dokumenty określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej lub w odrębnych przepisach.


UWAGA!

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

Sylwetka absolwenta

Nazwa kierunku

Inżynieria materiałowa studia I stopnia – inżynierskie

Opis  kierunku studiów

(specjalności, specjalizacji)

Studia na kierunku inżynieria materiałowa umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wytwarzania, przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i tym podobnych. 

Student wybiera jedną specjalność  spośród czterech:

 • Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe,
 • Technologie materiałów lotniczych,
 • Materiały nanoelektroniki,
 • Nieinwazyjne metody badania materiałów

Absolwent potrafi/posiada wiedzę

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa (studia I stopnia) posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych.

Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom na podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa może pracować jako:

 • inżynier materiałowy,
 • technolog/konstruktor,
 • kierownik zespołu/projektu,
 • specjalista ds. nowoczesnych technologii,
 • doradca techniczny w zakresie transferu nowoczesnych materiałów i technologii,
 • przedstawiciel handlowy branży technicznej,
 • inspektor ds. dokumentacji technicznej.

 

Rekrutacja krok po kroku

 

Etap 1

krok 1
 • załóż indywidualne konto w systemie uczelnianym
 • wpisz dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów
 • wprowadź informacje o wykształceniu
 • wnieś opłatę rekrutacyjną
 • prześlij aktualne zdjęcie w formie elektronicznej

Etap 2

krok 2
 • przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji

Etap 3

krok 3
 • na indywidualnym koncie kandydata sprawdź status rekrutacji
 • jeśli jesteś zakwalifikowany przystąp do kolejnego etapu rekrutacji

Etap 4

krok 4

 

 • wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia
 • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji

Etap 5

krok 5
 • jeśli dopełniłeś wszystkich formalności, a Twój status w systemie zmienił się na “przyjęty”, od 1 października witamy Cię w gronie studentów UR
 • jeśli potrzebujesz dokument potwierdzający przyjęcie na studia, zgłoś się do właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego
FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 31 maja 2021 r.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

 

Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazany adres i numer telefonu:

e-mail: kmadej@ur.edu.pl

tel. (17)872 11 73

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2021/2022?

 • 85 złotych

 

Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

 

Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna? Co w przypadku, gdy wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej?

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

Jeśli kandydat wybiera jeden kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej to opłatę uiszcza tylko raz.

 

Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Opłata będzie widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję. Centralna Komisja Rekrutacyjna zgłasza zaistniałą sytuację administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak. Należy wówczas wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego (“0”, słownie – zero) oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe (wpisać faktyczne oceny).

 

Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

Aby zmienić rodzaj matury, należy wykonać następujące czynności:

 • wejść na listę wybranych kierunków, korzystając z przycisku „Dokończ aplikację”,
 • upewnić się, że nie jest się zapisanym na żaden inny kierunek. Należy anulować wszystkie, uprzednio wybrane kierunki,
 • przy żądanym kierunku należy użyć przycisku „Oceny”, po czym należy odnaleźć ekran „Rodzaj matury”,
 • ustawić właściwy rodzaj matury. Wszystkie wprowadzone wcześniej oceny maturalne zostaną usunięte. Operację można porzucić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na „Wyjdź”,
 • zatwierdzić zmiany poprzez ponowne przejście procesu uzupełniania ocen maturalnych. Proces kończy się kliknięciem na „Zatwierdź dane”. Po tym kroku zmiany zostaną zapisane.

 

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki  „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku.

 

Co w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów I stopnia otrzymam później niż termin złożenia dokumentów?

Należy donieść zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku obrony.

 

W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce Kandydat > Rekrutacja cudzoziemców podane są zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można zgłosić się do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich, który udzieli niezbędnych informacji. E-mail jperlowska@ur.edu.pl, tel. 178721400

 

Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

 • ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.),
 • zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie bankowym Uczelni,
 • zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.

 

Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe? Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana pobiera ze swojego prywatnego konta rekrutacyjnego  skierowanie na badania lekarskie. Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego w terminach określonych przez KZR.

 

Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

 Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacji, na koncie kandydata.

 

Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Informacja dotycząca daty i miejsca składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów będzie udostępniona przez Kolegialny Zespół Rekrutacyjny na koncie kandydata.

 

Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, którego wzór można znaleźć w zakładce Kandydat > Rekrutacja 2021/2022 > Pliki do pobrania.

 

Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie do JM Rektora może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

 Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne oprócz kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim.

Od roku akademickiego 2014/2015 również osoby studiujące na dwóch lub więcej kierunkach nie ponoszą opłat za kształcenie.