fbpx

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Badania z zakresu mikroelektroniki i nanotechnologii wspierające innowacje w przemyśle

 

Aktualności

CENTRUM MIKROTECHNIKI I NANOTECHNOLOGII UR

Najnowocześniejsze pracownie studenckie

Centrum wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą

Nanostruktury

Dzięki technologii MBE możliwe jest wytwarzanie zaawansowanych nanostruktur

Innowacyjne projekty badawcze

W Centrum prowadzone są badania z zakresu mikroelektroniki i nanotechnologii na potrzeby przemysłu i nauki

Aktualności

Czynności związane z czyszczeniem komory reaktora III-V

Czynności związane z czyszczeniem komory reaktora III-V

W chwili obecnej na systemie MBE w CDNMiN prowadzone są czynności związane z czyszczeniem komory reaktora III-V.

Podczas pracy systemu MBE ściany komory wzrostowej wraz z czasem ulegają zanieczyszczeniu, które należy okresowo usuwać w celu poprawy jakości hodowanych struktur. W naszym systemie MBE możliwe jest hodowanie warstw o grubości pojedynczych atomów, więc każde zanieczyszczenie odłożone na ścianach komory może stanowić potencjalną niechcianą domieszkę podczas wzrostu, która przekłada się na zmiany własności fizycznych i elektrycznych w strukturze. Ze względu na obecność potencjalnie niebezpiecznych gazów wszystkie czynności związane z otwarciem komory przeprowadzane są z zachowaniem należytych środków ochrony osobistej.

System do szybkiego pomiaru efektu Hall’a ECOPIA HMS-5000

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii wzbogaciło się niedawno o kolejne urządzenie, jakim jest system do szybkiego pomiaru efektu Hall’a ECOPIA HMS-5000. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik kriogeniczny, który po zalaniu ciekłym azotem pozwala na pomiary w zakresie 80-350K. Pomiary wykonywane są w stałym polu magnetycznym 0,54 [T].

System wykorzystuje metodę Van der Pauw. Pomiary są wykonywane w specjalnym uchwycie nie niszcząc powierzchni badanej próbki. Wszystko to pozwala na wykonanie potrzebnych badań w celu weryfikacji parametrów takich jak: współczynnik Hall’a, ruchliwość i koncentracja nośników, rezystywność oraz wyznaczać wszystkie te parametry w funkcji temperatury.

System wykreśla wszystkie te zależności w czasie rzeczywistym podczas pomiaru. System ponadto dostarcza wyniki testów w postaci danych tabelarycznych oraz wykresów. Użytkownik definiuje żądaną temperaturę w zakresie od 80K do 350K a następnie system automatycznie podaje i przełącza prąd wejściowy, mierzy napięcia, zmienia temperaturę i przesuwa magnesy bez interwencji użytkownika. Po zakończeniu testu wszystkie wykresy zależne od temperatury i dane tabelaryczne są gotowe do przeglądania.

 

XRD Empyrean firmy PANalytical

Centrum udało się pozyskać na cele naukowo-badawcze wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski XRD Empyrean.
Zapraszamy wszystkich do współpracy również w zakresie usług komercyjnych.

Dyfraktometr rentgenowski XRD Empyrean firmy PANalytical wyposażony jest w cztero-odbiciowy monochromator hybrydowy Ge (440) oraz goniometr (o promieniu 240 mm) o wysokiej rozdzielczości kątowej (0.0001` ), który może pracować w układzie pionowym w geometrii Theta-Theta lub Theta-2Theta.  Dodatkowo wyposażony jest w 3-osiowe koło Eulera z przesuwem osi chi-phi-z sterowane komputerowo w zakresach: Phi – 720st , Chi – 95st , Z – 60 mm. Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski pozwala scharakteryzowanie epitaksjalnych hererostruktur materiałów półprzewodnikowych III-V i II-VI , dedykowany jest głównie do analizy jakości i jednorodności cienkich warstw.

       

Laboratoria

Laboratorium technologiczne MBE z kontrolą jakości wytwarzanych struktur: SIMS

Laboratorium zawiera instalację Double RIBER COMPACT 21 wraz z kontrolą jakości otrzymanych struktur z dokładnością do 1018 cm-3.

Laboratorium technologiczne nanolitografii z fotolitografią

Laboratorium technologiczne foto i nanolitografii – umieszczone jest w pokojach czystych i zostało podzielone na dwa stanowiska. 

Laboratorium naukowe magnetotransportu przy niskich i ultra niskich temperaturach

Laboratorium Kriomagnetyczne wyposażone w system magnesu nadprzewodzącego generującego pole magnetyczne do 14 Tesli. Dzięki wykorzystaniu w nim 3He umożliwia pomiary w zakresie temperatur 0.3K-300K.

Laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji

Celem pracowni jest pomiar parametrów luminescencji i określenie stanów energetycznych w niskich temperaturach 4,2K struktur niskowymiarowych.

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na podczerwień na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm.

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

Celem projektu jest wytwarzanie struktur zawierających tzw. punktu Diraca.

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

 

Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe

Projekt NCN Preludium „Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe”.

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Komercjalizacja

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę  (decyzją OPI z 29 Marca 2018 – aneks z 04-04-2018 do umowy o dofinansowanie budowy Centrum) na działalność gospodarczą. Zgoda Instytucji pośredniczącej obejmuje komercyjne wykorzystanie infrastruktury w zakresie następujących usług badawczych:

  • wytwarzania nanostruktur;
  • analiza składu chemicznego;
  • badań przewodności elektrycznej materiałów w szerokim zakresie temperatur ;
  • badań optycznych własności materiałów w szerokim zakresie widma spektroskopowego;
  • badania powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych;
  • badanie widm oscylacyjnych.

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2018r, Senat wyraża zgodę na komercyjne wykorzystanie infrastruktury, powstałej w zakresie projektu pod nazwą „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii ” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko Priorytet XIII –  Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 –   Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – nr POIS.13.01.00-00.018/18.

W wyniku podjętych działań cały aparatura badawczo naukowa będąca na wyposażeniu CDNMiN może zostać wykorzystana komercyjnie   na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Całość dostępnej aparatury znajduje się w zakładce Laboratoria, gdzie znaleźć można zakres prowadzonych badań naukowych oraz specyfikację całości wyposażenia Laboratoriów Centrum. 

Oferta komercyjna przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów działających na rynku zarówno tych komercyjnych jak i jednostek naukowych czy instytucji badawczych. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług komercyjnych prowadzonych przez CDNMiN można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 178518670  lub za pośrednictwem poczty email: cmikroinano@ur.edu.pl   

KOMPLEKS NAUKOWO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NATECHNOLOGII UR

Partnerzy

współpracujemy z ośrodkami i instytucjami w Polsce i na świecie

KONTAKT

Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

17 851 86 70 – Sekretariat
Email: cmikroinano@ur.edu.pl
ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów

15 + 11 =