fbpx

REKRUTACJA

INŻYNIERA MATERIAŁOWA

ZOBACZ WIĘCEJ

CENTRUM MIKROTECHNIKI I NANOTECHNOLOGII UR

Najnowocześniejsze pracownie studenckie

Centrum wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą

Nanostruktury

Dzięki technologii MBE możliwe jest wytwarzanie zaawansowanych nanostruktur

Innowacyjne projekty badawcze

W Centrum prowadzone są badania z zakresu mikroelektroniki i nanotechnologii na potrzeby przemysłu i nauki

Aktualności

Nowy mikroskop podczerwieni BRUKER LUMOS II

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zakupiło na stołowy mikroskop podczerwieni LUMOS II firmy Bruker. W momencie zakupu był to pierwszy egzemplarz tego urządzenia zainstalowany w Polsce. LUMOS II łączy zalety mikroskopii optycznej ze spektrometrią w podczerwieni (FT-IR) umożliwiając identyfikację i charakteryzację niewielkich cząstek, defektów i anomalii rejestrowanych w obrębie badanych próbek. Zakupiony mikroskop znajdzie zastosowanie m.in. w analizie powierzchni, w szeroko pojętej kontroli jakości w zakresie podczerwieni w celu weryfikacji czy badane materiały są zgodne ze przewidywaną specyfikacją. Badaniom mogą być poddane struktury półprzewodnikowe jak również próbki biologiczne czy polimery. Mikroskop został wyposażony w dwa detektory chłodzone ciekłym azotem. Pierwszym z nich to detektor MCT umożliwiający analizy punktowe w trybach ATR, transmisji i odbiciowym. Drugim detektorem jest matryca FPA, dzięki której jest możliwe mapowanie powierzchni próbki z wykorzystaniem trybów ATR, transmisji i odbiciowym. Rozdzielczość pojedynczego piksela detektora FPA wynosi 5 µm w trybach transmisyjnym i odbiciowym, natomiast w trybie ATR 1,25 µm. Matryca umożliwia zarejestrowanie 1024 widm w pojedynczym skanie. Dzięki matrycy FPA i dołączonemu oprogramowaniu możliwe jest szybkie wykrycie zmian, anomalii i defektów analizowanych próbek.

Na zdjęciu: Mapowanie w podczerwieni powierzchni próbki materiałowej w trybie odbiciowym z użyciem matrycy FPA.

Projekt przemysłowo-badawczy dla Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Miło nam poinformować, że projekt Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR napisany w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej – Łukasiewicz oraz partnerem technologicznym jakim jest SEEN Semiconductors sp. z o.o. pt.: „Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG III i decyzją nr DWP/TECHMATSTRATEG-III/131/2020 otrzymał dofinansowanie.

Celem projektu jest opracowanie skalowalnej technologii wytwarzania supersieci I i II rodzaju GaSb/AlSb, InAs/AlSb i InAs/GaSb o długofalowej krawędzi absorpcji z zakresu krótko- (SWIR, 1,5 – 3 μm), średnio- (MWIR, 3 – 5 μm), długofalowej (LWIR, 8 – 14 μm) i dalekiej podczerwieni (VLWIR, >14 μm). Produktem projektu będą heterostruktury fotoniczne mające zastosowanie w konstrukcji przyrządów do detekcji i emisji światła z zakresu IR.

Supersieci oraz złożone heterostruktury przyrządowe, które będą mogły być wytworzone z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu technologii będą skierowane do małych i średnich  podmiotów
o wyspecjalizowanym charakterze produkcyjnym. Tego rodzaju niszowe produkty odznaczają się wysokimi kosztami wynikającymi w dużej mierze z dostępności wysokich technologii (Hi-Tech) oraz kapitału ludzkiego o interdyscyplinarnej wiedzy i szerokim doświadczeniu. Dodatkowym efektem wprowadzenia na rynek rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będzie jego stymulacja zarówno z punktu widzenia cen obecnych produktów, jak i kreowania przestrzeni dla nowych podmiotów i nowych zastosowań.

KOMUNIKAT JM REKTORA

KOMUNIKAT JM REKTORA:

W związku z decyzjami Rządu RP dotyczącymi podjęcia środków niezbędnych w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, informuję, że:

Do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużam obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej na wszystkich kierunkach (niezależnie od formy i trybu kształcenia) z wyłączeniem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii i ratownictwie medycznym.
Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni konsultacji i badań naukowych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to studentów VII semestrów studiów inżynierskich, których tok studiów kończy się w bieżącym semestrze.
Zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia są realizowane do 29 listopada 2020 r. w formie zdalnej.
Praktyki zawodowe mogą być realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem o ile umożliwia to podmiot, w którym jest ona odbywana.
Biblioteka UR będzie zamknięta dla czytelników do 29 listopada 2020 roku. Dostęp do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów) będzie możliwy poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza online, umieszczonego na stronie BUR.
W siedzibie UR mogą być prowadzone badania naukowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Administracja UR w okresie do 29 listopada 2020 r. wykonuje zadania w trybie dyżurowym lub rotacyjnym zapewniającym funkcjonowanie Uczelni.
W zakresie nieobjętym niniejszym komunikatem, a dotyczącym realizacji zajęć lub innych zadań w budynkach Uczelni każdorazowo decyzje podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UR. Decyzje wydane w tym zakresie po 16 października 2020 r. pozostają w mocy.

R e k t o r
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

Laboratoria

Laboratorium technologiczne MBE z kontrolą jakości wytwarzanych struktur: SIMS

Laboratorium zawiera instalację Double RIBER COMPACT 21 wraz z kontrolą jakości otrzymanych struktur z dokładnością do 1018 cm-3.

Laboratorium technologiczne nanolitografii z fotolitografią

Laboratorium technologiczne foto i nanolitografii – umieszczone jest w pokojach czystych i zostało podzielone na dwa stanowiska. 

Laboratorium naukowe magnetotransportu przy niskich i ultra niskich temperaturach

Laboratorium Kriomagnetyczne wyposażone w system magnesu nadprzewodzącego generującego pole magnetyczne do 14 Tesli. Dzięki wykorzystaniu w nim 3He umożliwia pomiary w zakresie temperatur 0.3K-300K.

Laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji

Celem pracowni jest pomiar parametrów luminescencji i określenie stanów energetycznych w niskich temperaturach 4,2K struktur niskowymiarowych.

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na podczerwień na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm.

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

Celem projektu jest wytwarzanie struktur zawierających tzw. punktu Diraca.

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

 

Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe

Projekt NCN Preludium „Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe”.

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Komercjalizacja

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę  (decyzją OPI z 29 Marca 2018 – aneks z 04-04-2018 do umowy o dofinansowanie budowy Centrum) na działalność gospodarczą. Zgoda Instytucji pośredniczącej obejmuje komercyjne wykorzystanie infrastruktury w zakresie następujących usług badawczych:

  • wytwarzania nanostruktur;
  • analiza składu chemicznego;
  • badań przewodności elektrycznej materiałów w szerokim zakresie temperatur ;
  • badań optycznych własności materiałów w szerokim zakresie widma spektroskopowego;
  • badania powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych;
  • badanie widm oscylacyjnych.

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2018r, Senat wyraża zgodę na komercyjne wykorzystanie infrastruktury, powstałej w zakresie projektu pod nazwą „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii ” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko Priorytet XIII –  Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 –   Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – nr POIS.13.01.00-00.018/18.

W wyniku podjętych działań cały aparatura badawczo naukowa będąca na wyposażeniu CDNMiN może zostać wykorzystana komercyjnie   na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Całość dostępnej aparatury znajduje się w zakładce Laboratoria, gdzie znaleźć można zakres prowadzonych badań naukowych oraz specyfikację całości wyposażenia Laboratoriów Centrum. 

Oferta komercyjna przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów działających na rynku zarówno tych komercyjnych jak i jednostek naukowych czy instytucji badawczych. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług komercyjnych prowadzonych przez CDNMiN można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 178518670  lub za pośrednictwem poczty email: cmikroinano@ur.edu.pl   

KOMPLEKS NAUKOWO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NATECHNOLOGII UR

Partnerzy

współpracujemy z ośrodkami i instytucjami w Polsce i na świecie

KONTAKT

Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

17 851 86 70 – Sekretariat
Email: cmikroinano@ur.edu.pl
ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów

14 + 5 =