fbpx
KOMUNIKAT JM REKTORA:

W związku z decyzjami Rządu RP dotyczącymi podjęcia środków niezbędnych w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, informuję, że:

Do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużam obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej na wszystkich kierunkach (niezależnie od formy i trybu kształcenia) z wyłączeniem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii i ratownictwie medycznym.
Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni konsultacji i badań naukowych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to studentów VII semestrów studiów inżynierskich, których tok studiów kończy się w bieżącym semestrze.
Zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia są realizowane do 29 listopada 2020 r. w formie zdalnej.
Praktyki zawodowe mogą być realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem o ile umożliwia to podmiot, w którym jest ona odbywana.
Biblioteka UR będzie zamknięta dla czytelników do 29 listopada 2020 roku. Dostęp do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów) będzie możliwy poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza online, umieszczonego na stronie BUR.
W siedzibie UR mogą być prowadzone badania naukowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Administracja UR w okresie do 29 listopada 2020 r. wykonuje zadania w trybie dyżurowym lub rotacyjnym zapewniającym funkcjonowanie Uczelni.
W zakresie nieobjętym niniejszym komunikatem, a dotyczącym realizacji zajęć lub innych zadań w budynkach Uczelni każdorazowo decyzje podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UR. Decyzje wydane w tym zakresie po 16 października 2020 r. pozostają w mocy.

R e k t o r
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek