fbpx

KOMPLEKS NAUKOWO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UNIWERSYTET RZESZOWSKI

KOMPLEKS NAUKO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NANOTECHNOLOGII UR

O PROJEKCIE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Rzeszowski podpisał 17 lipca 2009 roku umowę na sfinansowanie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Projekt „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” przewiduje stworzenie nowej infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, która uzupełni istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań.

Powstała infrastruktura będzie służyć jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności:

  • Nanoelektronika na kierunku Fizyka techniczna
  • Nanotechnologia i Nowe Materiały dla Lotnictwa na makrokierunku Mechatronika i Nanotechnologie przewidzianym do uruchomienia w roku akademickim 2009/2010
  • Bioinżynieria medyczna
  • Bioinformatyka
  • Biotechnologia analityczna
  • Biomateriały na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia

 

W ramach Projektu zostały stworzone pokoje czyste o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych, w których zostaną rozmieszczone instalacje MBE – podstawowa technologia wytwarzania nanostruktur, skaningowy mikroskop elektronowy o wysokiej klasie dla kontroli topologii wytwarzanych nanostruktur, instalacja SIMS dla kontroli profilu składu struktur, technologia fotolitografii i litografii elektronowej wytwarzania układów scalonych i elementów obwodów kwantowych, współczesna aparatura badawcza dla kontroli magneto-transportu przy niskich temperaturach w wytworzonych elementach obwodów kwantowych, własności optycznych nanostruktur, co jest niezbędne dla wykonania prac magisterskich i doktorskich na odpowiednim poziomie, oraz stanowiska w pracowniach studenckich, gdzie studenci będą przygotowywani do prowadzenia pomiarów nanostruktur. W tym celu jest tworzona odpowiednia infrastruktura niskich temperatur. 
Zakończenie realizacji Projektu w roku 2012 pozwoli rozpocząć kształcenie studentów w zakresie najnowszych technologii i metod badań naukowych.

Oficjalne otwarcie Centrum miało miejsce 21 maja 2013 pod czas Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nanostructured Materials”  w obecności Prezydenta RP, Dyrektora NCBR, wice-ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posłów na Sejm RP, naukowców z całego świata, przedstawicieli przemysłu i Samorządów.

W tej chwili Centrum prowadzi kierunek studiów „Inżynieria Materiałowa” z specjalnościami Technologia materiałów dla przemysłu lotniczego, Nanotechnologia i materiały nano-kompozytowe, Nanomateriały dla biotechnologii i medycyny.

9 976 032,72 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

2 LATA

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

STYCZEŃ 2020

START PROJEKTU