fbpx

aktualności

Laboratoria
Projekty badawcze
i
Publikacje naukowe

Oferta badawcza Laboratorium technologicznego MBE i kontroli jakości nanostruktur.

Nasza oferta badawcza:

Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur jest laboratorium naukowo-badawczym materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych współcześnie jako detektory, lasery, diody i inne urządzenia działające w oparciu o struktury półprzewodnikowe wykonane w skali NANO.

 

Laboratorium oferuje:

– kompleksową usługę zaprojektowania i wykonanie dowolnej hetero/homo struktury półprzewodnikowej działające na bazie związków AIII-BV oraz AII-BVI oraz związków mieszanych

– kompleksową obsługę laboratoryjną – struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy FE-SEM Helios Nanolab 650 firmy FEI;
 • Spektroskop  masowy TOF-SIMS.5  firmy ION TOF;
 • Dyfraktometr rentgenowski HRXRD Empyrean firmy PANalytical;
 • System pomiarowy magnetotransportu z magnesem nadprzewodzącym ICE Oxford;
 • Stanowisko pomiarowe z systemem HMS-5000 Ecopia;
 • Profilometr optyczny Dektak XT firmy Bruker;
 • Napylarka próżniowa SCD 500 firmy Leica;
 • Ścieniarkę jonową RES 102 firmy Leica;
 • Mikroskop AFM Inova  Bruker wraz z spektroskopią Ramana In Via Renishaw

–  kompleksowe opracowanie wyników pomiarowych z przeprowadzonych badań

–  szkolenia z zakresu pomiarów oraz analizy danych pomiarowych otrzymanych z wykorzystaniem dostępnej aparatury;

–  opinie i ekspertyzy z zakresu struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w współczesnej elektronice i nanotechnologii;

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym procedurom wzorcowania i sprawdzenia, w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Więcej informacji na stronie:
https://badania.pcinn.org/laboratoria/42/laboratorium-technologiczne-mbe-i-kontroli-jakosci-nanostruktur

Studenci kierunku inżynieria materiałowa CDNMiN z Koła Naukowego NANOTECHNIK pod opieką dr E. Bobko otrzymali dofinansowanie w wysokości 70 000 zł na realizację projektu pn. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V”.

W ramach programu – „Studenckie Koła Naukowe Tworzą INNOWACJE” studenci kierunku inżynieria materiałowa CDNMiN pod opieką dr E. Bobko otrzymali dofinansowanie
w wysokości 70 000 zł na realizację projektu pn. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V”.

Celem projektu jest zainteresowanie studentów kierunku inżynierii materiałowa technologiami w zakresie współczesnej fotoniki. W szczególności badaniami w zakresie projektowania, wytwarzania oraz testowania struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w różnego typu detektorach podczerwieni. Badania te dotyczą struktur wyhodowanych metodami MBE na bazie półprzewodników grup II-VI oraz III-V, znajdujących szerokie zastosowanie np. do konstrukcji detektorów promieniowania podczerwonego w różnego typu urządzeniach jako linijki detektorów czy matryce detektorów oraz w sektorze lotniczym, w tym w szczególności w systemach bezzałogowych. Głównym celem projektu jest zaangażowanie studentów w badania naukowe dotyczące opracowania technologii dla wzrostu struktur cienkich warstw półprzewodnikowych, z wykorzystaniem pełnej linii weryfikacji dostępnej w Centrum Dydaktyczno- Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (CDNMiN). Analiza struktur różnymi metodami eksperymentalnymi umożliwi uzyskanie informacji na temat jakości i jednorodności warstw półprzewodnikowych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie linii weryfikacji technologicznej, która zapewni lepszą kontrolę nad jakością wytwarzanych struktur. Projekt pozwoli na podejmowanie samodzielnej pracy naukowo- badawczej przez studentów, poszerzenie wiedzy studentów odnośnie obsługi aparatury badawczej z zakresu inżynierii materiałowej oraz popularyzowanie uzyskanych osiągnięć. Studenci będą mieli możliwość nawiązania współpracy naukowej oraz zdobycia wiedzy o organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto zdobyte umiejętności i kompetencje pozwolą na znalezienie pracy w renomowanych instytucjach badawczych, naukowo- badawczych czy przemysłowych takich jak np. Sieć Łukasiewicz, WAT, firmy Vigo, SeenSemiconductors, Rectangle Sp. z o.o, CreoTech, MLSystem, oraz Fibrain Sp. z o.o.

Zapraszamy na webinar z cyklu „Ostatni czwartek miesiąca z PSLBiW”.

Laboratorium Technologiczne MBE z Kontrolą Jakości Nanostruktur – zasoby, możliwości badawcze

25.02.2021 r. (czwartek), godz. 12.00

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/laboratorium-mbe

W PROGRAMIE:

 • Prezentacja technologii wytwarzania struktur z dokładnością do monowarstw atomowych w oparciu o pierwiastki grupy II-VI i III-V, pod kątem aplikacji np.: detektory podczerwieni w zakresie 3-12um, lasery kaskadowe
 • Charakterystyka technologii wytwarzania MBE: zalety, wady, możliwości, obszary zastosowania, możliwości aplikacyjne, cykle produkcji
 • Charakterystyka narzędzi tworzących linie weryfikacji produktu końcowego w tym: XRD, TOF-SIMS, AFM, SEM, oraz metody litografii niezbędne do tworzenia urządzeń do zastosowań aplikacyjnych.

PRELEGENCI:

Dr Michał Marchewka – Dyrektor Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Małgorzata Trzyna-Sowa – Specjalista TOF SIMS. Naukowo związana z analiza struktur półprzewodnikowych na poziomie warstw atomowych

Dr Ewa Bobko – specjalista litografii i XRD. W zespole odpowiedzialna za wdrożenie litografii na strukturach III-V i II-VI pod katem aplikacyjnym

Mgr inż. Piotr Krzemiński – Specjalista obrazowania SEM

Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Zapraszamy!

Nowy mikroskop podczerwieni BRUKER LUMOS II

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zakupiło na stołowy mikroskop podczerwieni LUMOS II firmy Bruker. W momencie zakupu był to pierwszy egzemplarz tego urządzenia zainstalowany w Polsce. LUMOS II łączy zalety mikroskopii optycznej ze spektrometrią w podczerwieni (FT-IR) umożliwiając identyfikację i charakteryzację niewielkich cząstek, defektów i anomalii rejestrowanych w obrębie badanych próbek. Zakupiony mikroskop znajdzie zastosowanie m.in. w analizie powierzchni, w szeroko pojętej kontroli jakości w zakresie podczerwieni w celu weryfikacji czy badane materiały są zgodne ze przewidywaną specyfikacją. Badaniom mogą być poddane struktury półprzewodnikowe jak również próbki biologiczne czy polimery. Mikroskop został wyposażony w dwa detektory chłodzone ciekłym azotem. Pierwszym z nich to detektor MCT umożliwiający analizy punktowe w trybach ATR, transmisji i odbiciowym. Drugim detektorem jest matryca FPA, dzięki której jest możliwe mapowanie powierzchni próbki z wykorzystaniem trybów ATR, transmisji i odbiciowym. Rozdzielczość pojedynczego piksela detektora FPA wynosi 5 µm w trybach transmisyjnym i odbiciowym, natomiast w trybie ATR 1,25 µm. Matryca umożliwia zarejestrowanie 1024 widm w pojedynczym skanie. Dzięki matrycy FPA i dołączonemu oprogramowaniu możliwe jest szybkie wykrycie zmian, anomalii i defektów analizowanych próbek.

Na zdjęciu: Mapowanie w podczerwieni powierzchni próbki materiałowej w trybie odbiciowym z użyciem matrycy FPA.

Projekt przemysłowo-badawczy dla Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Miło nam poinformować, że projekt Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR napisany w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej – Łukasiewicz oraz partnerem technologicznym jakim jest SEEN Semiconductors sp. z o.o. pt.: „Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG III i decyzją nr DWP/TECHMATSTRATEG-III/131/2020 otrzymał dofinansowanie.

Celem projektu jest opracowanie skalowalnej technologii wytwarzania supersieci I i II rodzaju GaSb/AlSb, InAs/AlSb i InAs/GaSb o długofalowej krawędzi absorpcji z zakresu krótko- (SWIR, 1,5 – 3 μm), średnio- (MWIR, 3 – 5 μm), długofalowej (LWIR, 8 – 14 μm) i dalekiej podczerwieni (VLWIR, >14 μm). Produktem projektu będą heterostruktury fotoniczne mające zastosowanie w konstrukcji przyrządów do detekcji i emisji światła z zakresu IR.

Supersieci oraz złożone heterostruktury przyrządowe, które będą mogły być wytworzone z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu technologii będą skierowane do małych i średnich  podmiotów
o wyspecjalizowanym charakterze produkcyjnym. Tego rodzaju niszowe produkty odznaczają się wysokimi kosztami wynikającymi w dużej mierze z dostępności wysokich technologii (Hi-Tech) oraz kapitału ludzkiego o interdyscyplinarnej wiedzy i szerokim doświadczeniu. Dodatkowym efektem wprowadzenia na rynek rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będzie jego stymulacja zarówno z punktu widzenia cen obecnych produktów, jak i kreowania przestrzeni dla nowych podmiotów i nowych zastosowań.

KOMUNIKAT JM REKTORA

KOMUNIKAT JM REKTORA:

W związku z decyzjami Rządu RP dotyczącymi podjęcia środków niezbędnych w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, informuję, że:

Do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużam obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej na wszystkich kierunkach (niezależnie od formy i trybu kształcenia) z wyłączeniem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii i ratownictwie medycznym.
Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni konsultacji i badań naukowych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to studentów VII semestrów studiów inżynierskich, których tok studiów kończy się w bieżącym semestrze.
Zajęcia w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia są realizowane do 29 listopada 2020 r. w formie zdalnej.
Praktyki zawodowe mogą być realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem o ile umożliwia to podmiot, w którym jest ona odbywana.
Biblioteka UR będzie zamknięta dla czytelników do 29 listopada 2020 roku. Dostęp do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów) będzie możliwy poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza online, umieszczonego na stronie BUR.
W siedzibie UR mogą być prowadzone badania naukowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Administracja UR w okresie do 29 listopada 2020 r. wykonuje zadania w trybie dyżurowym lub rotacyjnym zapewniającym funkcjonowanie Uczelni.
W zakresie nieobjętym niniejszym komunikatem, a dotyczącym realizacji zajęć lub innych zadań w budynkach Uczelni każdorazowo decyzje podejmuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UR. Decyzje wydane w tym zakresie po 16 października 2020 r. pozostają w mocy.

R e k t o r
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr Michał Marchewka pełnomocnikiem Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

Z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Centrum Dydaktyczno- Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii, dr Michał Marchewka z Instytutu Nauk Fizycznych został powołany na Pełnomocnika Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych ds. współpracy z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

Ważna informacja!

 

Ważna informacja!


STUDENCI KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO,

W dniach od 24 do 26 października 2020 r. zostają odwołane wszystkie zajęcia praktyczne odbywające się na terenie uczelni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zaplanowane zajęcia odbywać się będą w sposób zdalny.
Informacja co do sposobu realizacji zajęć w kolejnych dniach podana zostanie w poniedziałek, tj. 26 października 2020 roku.

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR
Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Konferencja Młodych Naukowców „ Analiza zagadnienia, Analiza wyników, Wystąpienia młodego naukowca”,

W dniach 17-18 października 2020r. w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Młodych Naukowców „ Analiza zagadnienia, Analiza wyników, Wystąpienia młodego naukowca”, w której wyniki swoich badań zaprezentują nasi studenci kierunku Inżynieria materiałowa. Konferencja skierowana jest do studentów pasjonujących się nauką oraz doktorantów różnych dziedzin, jej celem jest prezentacja zagadnień naukowych oraz trening wystąpień publicznych.

W ramach prac Koła Naukowego „Nanotechnik” działającym w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii prace w formie referatu i posteru zaprezentują:  Anna Juś – studentka III roku IM, Klaudia Wiktor- studentka III roku IM oraz Wojciech Jasłowski- student IV roku IM.

Więcej informacji o Konferencji znajduje się na stronie:

http://www.creativetime.pl/konferencja-analiza-zagadnienia-analiza-wynikow.html


Spotkanie organizacyjne I roku kierunku Inżynieria Materiałowa.

Kierunek: Inżynieria materiałowa, rok I

 

Zapraszam Państwa na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 12.10.2020 w sali 108 A0/B3 o godz. 8.00 

(na wykładzie Pana prof. dr hab. Mariana Cholewy) 

 

Serdecznie zapraszam,
Opiekun roku
mgr inż. Ewa Bobko