fbpx

REKRUTACJA

INŻYNIERA MATERIAŁOWA

ZOBACZ WIĘCEJ

CENTRUM MIKROTECHNIKI I NANOTECHNOLOGII UR

Najnowocześniejsze pracownie studenckie

Centrum wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą

Nanostruktury

Dzięki technologii MBE możliwe jest wytwarzanie zaawansowanych nanostruktur

Innowacyjne projekty badawcze

W Centrum prowadzone są badania z zakresu mikroelektroniki i nanotechnologii na potrzeby przemysłu i nauki

Aktualności

Oferta badawcza Laboratorium technologicznego MBE i kontroli jakości nanostruktur.

Nasza oferta badawcza:

Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur jest laboratorium naukowo-badawczym materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych współcześnie jako detektory, lasery, diody i inne urządzenia działające w oparciu o struktury półprzewodnikowe wykonane w skali NANO.

 

Laboratorium oferuje:

– kompleksową usługę zaprojektowania i wykonanie dowolnej hetero/homo struktury półprzewodnikowej działające na bazie związków AIII-BV oraz AII-BVI oraz związków mieszanych

– kompleksową obsługę laboratoryjną – struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy FE-SEM Helios Nanolab 650 firmy FEI;
 • Spektroskop  masowy TOF-SIMS.5  firmy ION TOF;
 • Dyfraktometr rentgenowski HRXRD Empyrean firmy PANalytical;
 • System pomiarowy magnetotransportu z magnesem nadprzewodzącym ICE Oxford;
 • Stanowisko pomiarowe z systemem HMS-5000 Ecopia;
 • Profilometr optyczny Dektak XT firmy Bruker;
 • Napylarka próżniowa SCD 500 firmy Leica;
 • Ścieniarkę jonową RES 102 firmy Leica;
 • Mikroskop AFM Inova  Bruker wraz z spektroskopią Ramana In Via Renishaw

–  kompleksowe opracowanie wyników pomiarowych z przeprowadzonych badań

–  szkolenia z zakresu pomiarów oraz analizy danych pomiarowych otrzymanych z wykorzystaniem dostępnej aparatury;

–  opinie i ekspertyzy z zakresu struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w współczesnej elektronice i nanotechnologii;

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym procedurom wzorcowania i sprawdzenia, w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Więcej informacji na stronie:
https://badania.pcinn.org/laboratoria/42/laboratorium-technologiczne-mbe-i-kontroli-jakosci-nanostruktur

Studenci kierunku inżynieria materiałowa CDNMiN z Koła Naukowego NANOTECHNIK pod opieką dr E. Bobko otrzymali dofinansowanie w wysokości 70 000 zł na realizację projektu pn. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V”.

W ramach programu – „Studenckie Koła Naukowe Tworzą INNOWACJE” studenci kierunku inżynieria materiałowa CDNMiN pod opieką dr E. Bobko otrzymali dofinansowanie
w wysokości 70 000 zł na realizację projektu pn. „Charakteryzacja cienkich warstw półprzewodnikowych z materiałów II-VI oraz III-V”.

Celem projektu jest zainteresowanie studentów kierunku inżynierii materiałowa technologiami w zakresie współczesnej fotoniki. W szczególności badaniami w zakresie projektowania, wytwarzania oraz testowania struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w różnego typu detektorach podczerwieni. Badania te dotyczą struktur wyhodowanych metodami MBE na bazie półprzewodników grup II-VI oraz III-V, znajdujących szerokie zastosowanie np. do konstrukcji detektorów promieniowania podczerwonego w różnego typu urządzeniach jako linijki detektorów czy matryce detektorów oraz w sektorze lotniczym, w tym w szczególności w systemach bezzałogowych. Głównym celem projektu jest zaangażowanie studentów w badania naukowe dotyczące opracowania technologii dla wzrostu struktur cienkich warstw półprzewodnikowych, z wykorzystaniem pełnej linii weryfikacji dostępnej w Centrum Dydaktyczno- Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (CDNMiN). Analiza struktur różnymi metodami eksperymentalnymi umożliwi uzyskanie informacji na temat jakości i jednorodności warstw półprzewodnikowych. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie linii weryfikacji technologicznej, która zapewni lepszą kontrolę nad jakością wytwarzanych struktur. Projekt pozwoli na podejmowanie samodzielnej pracy naukowo- badawczej przez studentów, poszerzenie wiedzy studentów odnośnie obsługi aparatury badawczej z zakresu inżynierii materiałowej oraz popularyzowanie uzyskanych osiągnięć. Studenci będą mieli możliwość nawiązania współpracy naukowej oraz zdobycia wiedzy o organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto zdobyte umiejętności i kompetencje pozwolą na znalezienie pracy w renomowanych instytucjach badawczych, naukowo- badawczych czy przemysłowych takich jak np. Sieć Łukasiewicz, WAT, firmy Vigo, SeenSemiconductors, Rectangle Sp. z o.o, CreoTech, MLSystem, oraz Fibrain Sp. z o.o.

Zapraszamy na webinar z cyklu „Ostatni czwartek miesiąca z PSLBiW”.

Laboratorium Technologiczne MBE z Kontrolą Jakości Nanostruktur – zasoby, możliwości badawcze

25.02.2021 r. (czwartek), godz. 12.00

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/laboratorium-mbe

W PROGRAMIE:

 • Prezentacja technologii wytwarzania struktur z dokładnością do monowarstw atomowych w oparciu o pierwiastki grupy II-VI i III-V, pod kątem aplikacji np.: detektory podczerwieni w zakresie 3-12um, lasery kaskadowe
 • Charakterystyka technologii wytwarzania MBE: zalety, wady, możliwości, obszary zastosowania, możliwości aplikacyjne, cykle produkcji
 • Charakterystyka narzędzi tworzących linie weryfikacji produktu końcowego w tym: XRD, TOF-SIMS, AFM, SEM, oraz metody litografii niezbędne do tworzenia urządzeń do zastosowań aplikacyjnych.

PRELEGENCI:

Dr Michał Marchewka – Dyrektor Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Małgorzata Trzyna-Sowa – Specjalista TOF SIMS. Naukowo związana z analiza struktur półprzewodnikowych na poziomie warstw atomowych

Dr Ewa Bobko – specjalista litografii i XRD. W zespole odpowiedzialna za wdrożenie litografii na strukturach III-V i II-VI pod katem aplikacyjnym

Mgr inż. Piotr Krzemiński – Specjalista obrazowania SEM

Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Zapraszamy!

Laboratoria

Laboratorium technologiczne MBE z kontrolą jakości wytwarzanych struktur: SIMS

Laboratorium zawiera instalację Double RIBER COMPACT 21 wraz z kontrolą jakości otrzymanych struktur z dokładnością do 1018 cm-3.

Laboratorium technologiczne nanolitografii z fotolitografią

Laboratorium technologiczne foto i nanolitografii – umieszczone jest w pokojach czystych i zostało podzielone na dwa stanowiska. 

Laboratorium naukowe magnetotransportu przy niskich i ultra niskich temperaturach

Laboratorium Kriomagnetyczne wyposażone w system magnesu nadprzewodzącego generującego pole magnetyczne do 14 Tesli. Dzięki wykorzystaniu w nim 3He umożliwia pomiary w zakresie temperatur 0.3K-300K.

Laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji

Celem pracowni jest pomiar parametrów luminescencji i określenie stanów energetycznych w niskich temperaturach 4,2K struktur niskowymiarowych.

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na podczerwień na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm.

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

Celem projektu jest wytwarzanie struktur zawierających tzw. punktu Diraca.

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

 

Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe

Projekt NCN Preludium „Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe”.

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Komercjalizacja

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę  (decyzją OPI z 29 Marca 2018 – aneks z 04-04-2018 do umowy o dofinansowanie budowy Centrum) na działalność gospodarczą. Zgoda Instytucji pośredniczącej obejmuje komercyjne wykorzystanie infrastruktury w zakresie następujących usług badawczych:

 • wytwarzania nanostruktur;
 • analiza składu chemicznego;
 • badań przewodności elektrycznej materiałów w szerokim zakresie temperatur ;
 • badań optycznych własności materiałów w szerokim zakresie widma spektroskopowego;
 • badania powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych;
 • badanie widm oscylacyjnych.

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2018r, Senat wyraża zgodę na komercyjne wykorzystanie infrastruktury, powstałej w zakresie projektu pod nazwą „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Mikroelektroniki i Nanotechnologii ” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko Priorytet XIII –  Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 –   Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – nr POIS.13.01.00-00.018/18.

W wyniku podjętych działań cały aparatura badawczo naukowa będąca na wyposażeniu CDNMiN może zostać wykorzystana komercyjnie   na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Całość dostępnej aparatury znajduje się w zakładce Laboratoria, gdzie znaleźć można zakres prowadzonych badań naukowych oraz specyfikację całości wyposażenia Laboratoriów Centrum. 

Oferta komercyjna przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów działających na rynku zarówno tych komercyjnych jak i jednostek naukowych czy instytucji badawczych. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług komercyjnych prowadzonych przez CDNMiN można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 178518670  lub za pośrednictwem poczty email: cmikroinano@ur.edu.pl   

KOMPLEKS NAUKOWO-DYDAKTYCZNY CENTRUM MIKROELEKTRONIKI I NATECHNOLOGII UR

Partnerzy

współpracujemy z ośrodkami i instytucjami w Polsce i na świecie

KONTAKT

Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

17 851 86 70 – Sekretariat
Email: cmikroinano@ur.edu.pl
ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów

14 + 9 =